Loft Dolnomłyńska, Loft 04 - ostatnie wolne mieszkania!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. PODSTAWOWE INFORMACJE

Dążymy do świadczenia usług w sposób profesjonalny przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania Państwa prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności (także „Polityka”) określa, kiedy, dlaczego oraz w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy informacje osobowe o naszych klientach oraz użytkownikach naszych stron internetowych („Podmioty Danych”) oraz w jaki inny sposób je przetwarzamy (łącznie „Przetwarzamy”). „Dane Osobowe” stanowią wszelkie informacje dotyczące Państwa, które mogą zostać wykorzystane
do zidentyfikowania Państwa, czy to bezpośrednio czy pośrednio.

Możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe, jak wskazano w niniejszej Polityce Prywatności oraz jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa. Dlatego też niniejszą Politykę Prywatności należy czytać wraz ze wszelkimi innymi powiadomieniami lub warunkami dostarczonymi Państwu w chwili zbierania od Państwa danych (lub na późniejszym etapie) lub też dostępnymi na innych stronach naszej witryny internetowej.

W przypadku korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych, będziemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe zebrane za pomocą plików cookie zgodnie
z naszą Polityką Cookies. 

B. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

HK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827612, posiadającą NIP: 6762577439 oraz REGON: 38548250300000, adres siedziby: ul. Kobierzyńska 211/3, 30-383 Kraków, reprezentowana przez członków zarządu jedynego komplementariusza tj. HK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: ul. Kobierzyńska 211/3, 30-383 Kraków, NIP: 6762576960, KRS: 0000825514) – Macieja Pietrzyka oraz Jakuba Smulskiego, („HK GROUP sp. z o.o. sp. k.”) – jest administratorem Państwa Danych Osobowych. Można się z nami skontaktować pod nr telefonu 666 347 050; adresem e-mail: biuro@brogan.pl lub listownie pod adresem wskazanym powyżej.

W niniejszej Polityce Prywatności odniesienia do „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają HK GROUP sp. z o.o. sp. k.. Odniesienia do „Państwo” oraz „Państwa” dotyczą Podmiotów Danych.

C. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Rodzaje informacji, które możemy od Państwa zbierać, w zależności od sposobu Państwa interakcji z nami (np. tego, jak korzystacie Państwo z naszych stron internetowych) oraz celów przetwarzania, obejmują:

Kategoria Podmiotu DanychRodzaj informacjiCele przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Potencjalni Klienci Państwa imię i nazwiskoPaństwa adres e-mailPaństwa numer telefonu (służbowy oraz prywatny)wysyłanie do Państwa informacji o charakterze marketingowym dotyczących naszych produktów lub usług, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodęwysyłanie do Państwa informacji handlowych o charakterze nie-marketingowym, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodęprzedstawienie oferty, jeśli wyraziliście Państwo na to zgodęPaństwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)
Użytkownicy naszych stron internetowychpliki cookieadres IPpołożenie geograficznetyp i wersja przeglądarkisystem operacyjnyinformacja o Państwa wizytach oraz korzystaniu z naszych stron internetowychadministrowanie naszymi stronami internetowymipersonalizowanie naszych stron internetowychumożliwienie Państwu korzystania z usług dostępnych na naszych stronach internetowychwypełnienie naszych obowiązków prawnych i regulacyjnychPaństwa zgoda (jeśli jej zażądano i została udzielona)

 
Nasze cele biznesowe – możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w naszych wewnętrznych celach biznesowych (w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami), takich jak:

Uważamy, iż zagrożenie dla Państwa praw do prywatności w związku z Danymi Osobowymi, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów nie jest nadmierne lub zbyt ingerujące. Wprowadziliśmy także zabezpieczenia Państwa praw poprzez zapewnienie właściwych okresów przechowywania danych oraz kontrole bezpieczeństwa.

Ponadto, możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w dodatkowych celach wyraźnie określonych w momencie zbierania Państwa Danych Osobowych.

Jeśli postanowicie Państwo nie podawać żądanych przez nas Danych Osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć usług, których Państwo żądacie lub w inny sposób zrealizować celu (celów), dla którego (których) zwróciliśmy się do Państwa o podanie Danych Osobowych.

D. KIEDY PRZEKAZUJEMY DANE PODMIOTOM TRZECIM?

Nie sprzedajemy, nie rozpowszechniamy ani nie przekazujemy w innym sposób, na zasadach komercyjnych, Danych Osobowych osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że możemy przekazywać informacje innym osobom trzecim w celach wskazanych w niniejszej Polityce:

a) Przekazywanie danych usługodawcom

Przekazujemy Państwa Dane Osobowe naszym usługodawcom, będącym osobami trzecimi, których angażujemy w celu świadczenia różnych usług, w zakresie:

Powyższych usługodawców wybraliśmy starannie oraz podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, aby Państwa Dane Osobowe były odpowiednio chronione. Wszyscy z naszych usługodawców są zobowiązani na mocy umowy do przetwarzania Danych Osobowych im dostarczonych jedynie w celach świadczenia na naszą rzecz konkretnej usługi oraz utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych Osobowych.

b) Przekazywanie danych innym odbiorcom

Możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe także:

E. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazywanie Państwa Danych Osobowych Spółkom Powiązanym oraz pomiędzy nimi, usługodawcom lub innymi odbiorcom może wiązać się z wysyłaniem Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („ EOG”), do lokalizacji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak poziom ochrony na terenie państw EOG, w tym do państw trzecich, które nie są objęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, w tym do Stanów Zjednoczonych.

Jednakże, możemy przekazywać Państwa Dane Osobowe poza EOG jedynie, gdy:

Możecie Państwo zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach, które stosujemy w odniesieniu do przekazywania Państwa Danych Osobowych poza EOG oraz gdy ma to zastosowanie, kopii standardowych klauzul ochrony danych, które stosujemy poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem email: biuro@brogan.pl

F. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Naszą polityką jest przechowywanie Państwa Danych Osobowych tak długo jak wymaga tego konkretny cel lub cele, dla których dane zostały zebrane. Jednakże, możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych Danych Osobowych przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę czynniki obejmujące:

Kontynuując przetwarzanie Państwa Danych Osobowych zapewnimy, aby były one traktowane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Po ustaniu dopuszczalnego okresu przechowywania Państwa Danych Osobowych, bezpiecznie usuniemy lub zanonimizujemy je.

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się, jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe w określonym celu, możecie Państwo skontaktować się z nami pod adresem email: biuro@brogan.pl. Więcej informacji o tym, jak długo przechowywane są pliki cookie, dostępnych jest w naszej Polityce Cookies.

G. JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE?

Mamy świadomość, że Państwa Dane Osobowe są poufne. Zachowamy poufność oraz będziemy chronić Państwa Dane Osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”).

Wdrożyliśmy technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują wykorzystanie zapór (firewalls), szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu, staranny wybór usługodawców oraz inne uzasadnione technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa Danych Osobowych. Tworzymy również kopie zapasowe oraz stosujemy inne środki zapobiegające przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa Danych Osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi Danych Osobowych, które podlegają ochronie.

Proszę jednak zauważyć, iż w przypadku, gdy przesyłacie Państwo do nas informacje przez Internet, nigdy nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne. 

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych, które mogłoby narazić Państwa na poważne ryzyko, niezwłocznie Państwa o tym zawiadomimy.

H. PAŃSTWA PRAWA

Niniejszy rozdział określa przysługujące Państwu prawa. Poszczególne prawa nie mają charakteru absolutnego i każde z nich podlega pewnym wyjątkom lub zastrzeżeniom zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

I. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli pragniecie Państwo uzyskać więcej informacji lub wykonać którekolwiek
z przysługujących Państwu praw, lub jeśli jesteście Państwo niezadowoleni ze sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@brogan.pl.

Przed dokonaniem oceny Państwa żądania, możemy zażądać dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Państwa. Jeśli nie dostarczycie Państwo żądanych informacji i, w efekcie, nie będziemy w stanie Państwa zidentyfikować, będziemy mogli odmówić rozpatrzenia Państwa żądania.

Udzielimy odpowiedzi na Państwa żądanie co do zasady w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania od Państwa. Możemy przedłużyć ten okres o kolejne dwa miesiące, jeśli będzie to niezbędne biorąc pod uwagę skomplikowany charakter żądania oraz liczbę złożonych żądań.

Nie będziemy pobierać żadnych opłat z tytułu przekazania informacji, o których mowa, oraz podejmowanych przez nas działań, chyba że:

Jeśli nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią na Państwa skargę lub uważacie, że przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych nie jest zgodne z przepisami prawa z zakresu ochrony danych, możecie Państwo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych. Organem ochrony danych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub jego następca.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

§ 1 Definicje


a) Administrator – HK GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000827612, posiadającą NIP: 6762577439 oraz REGON: 38548250300000, adres siedziby: ul. Kobierzyńska 211/3, 30-383 Kraków, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: http://www.hkgroup.pl.
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

§ 2 Zawartość polityki plików cookies

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

§ 3 Zasady wykorzystywania plików Cookies

3.1 Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez “pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer, na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

3.2. Pliki cookie możemy podzielić na dwa rodzaje ze względu na termin ważności. Pierwszy rodzaj plików cookie to tzw. cookie sesyjne, które zostają automatycznie usunięte po zamknięciu okna przeglądarki internetowej i dane w nich zapisane zostają bezpowrotnie utracone. Drugi rodzaj plików to trwale cookie, które pozostają zapisane na dłużej, a ich czas ważności jest ścisłe uzależniony od ich przeznaczenia.

3.2 Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

3.3 Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

3.4 Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

3.5 Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:
– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
– czas nadejścia zapytania,
– kod żądania http,
– kod odpowiedzi http,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

3.6 Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.

ZGODA NA PRZETWARZANIE PLIKÓW COOKIES

Drogi Użytkowniku! 

Uprzejmie informujemy i w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Ponadto pliki cookies możemy również wykorzystywać w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.

Korzystanie z plików cookie we wskazanych powyżej celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest HK GROUP sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie. 
Więcej informacji o korzystaniu przez nas z plików cookie oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce Cookies oraz Polityce Prywatności.